kto przeprowadza badania homologacyjne?

kto przeprowadza badania homologacyjne?

Instytucje Unii Europejskiej od jakiegoś okresu zachęcają swoich członków do obniżenia emisji CO² w celu protekcji klimat. Jednym z głównych producentów spalin do atmosfery oprócz przemysłu i energetyki, są auta. Między innymi w obliczu tego, producenci pojazdów zobowiązani są, w duecie z właściwymi instytucjami państwowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym w ogóle są badania homologacyjne? Kto jest zobowiązany do ich wykonania  i jak od strony legislacyjnej prezentuje się to zagadnienie?

Na czym polegają badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla nowo wyprodukowanych samochodów. Jest ona fundamentem do wykreowania szczegółowego opisu samochodu – w aspekcie technicznym. a także identyfikacyjnym. Badania homologacyjne bazują na zrobieniu serii sprawdzianów komparujących stan auta z normami technicznymi ustalonymi przez ustawodawcę. Spełnienie wymagań homologacyjnych jest konieczne, żeby czekający na rejestrację samochód został dopuszczony do użytku. Dokumenty homologacyjne dotyczą nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale też jego wyposażenie(a) i elementów, składających się na całość. Uprawniona jednostka przygląda się pojazdowi i na podstawie określonych norm przyznaje bądź nie właściwe dokumenty. Zdobycie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest równoznaczne, że auto zgodnie z obowiązującymi przepisami może w stu procentach legalnie jeździć po drogach na obszarze UE. Obowiązek przeprowadzenia badań homologacyjnych dotyczy nowych aut, oraz takie, gdzie właściciele przeprowadzili poważne(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Oznacza to, że o otrzymanie świadectwa homologacji mogą ubiegać się jedynie producenci pojazdów, lub działający za ich nadania pośrednicy.

Homologacja samochodu – ujęcie prawne 

Unia Europejska jest organizacją, która dąży do tego by ujednolicać przepisy w licznych płaszczyznach codziennego życia. Podobnie stało się w przypadku sektor(a)em samochodowym(ą). W 2007 roku powstała rozporządzenie, która wyznaczyła ramy legislacyjne(y) dotyczące homologacji samochodów i ich elementów, występująca w obrębie krajów członkowskich. Rozwiązanie to pozwala usprawnić producentom pojazdów proces wprowadzania do sprzedaży nowych typów pojazdów. Dzięki ujednoliconym regułom, przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego, po otrzymaniu odpowiednich wyników badań homologacyjnych {mogą|{mają możliwość zgodnie z prawem rejestrować i handlować samochodami na obszarze wszystkich państw UE.

Kto wydaje dokumenty homologacyjne?

W naszym kraju jednostką odpowiednią(m) do orzekania w sprawie homologacji zbieżnej z dyrektywą UE jest Transportowy Dozór Techniczny. Jednostka ta działa na podstawie mandatu przyznanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Organ wykonawczy outsourcuje przeprowadzenie badań samodzielnym jednostkom badawczym. instytucje te, to wskazane przez władze instytuty bądź też przedsiębiorstwa zorientowane na tego rodzaju badania(ch). Po zapoznaniu się ze sporządzonym(ego) przez nie raportu, w przypadku pozytywnego wyniku badań, wydawane są odpowiednie dokumenty.

Co więcej, do zakresu obowiązków Transportowego Dozoru Technicznego, zalicza się też ocena i sprawdzanie zgodności z prawem certyfikatów homologacyjnych przyznanych przez pozostałe państwa członkowskie.

Co ponadto trzeba wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne zobligowane są przejść nie tylko samochody, ale również wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motocykle. Także części pojazdów i elementy ich wyposażenia zobowiązuje się do przejścia badań homologacyjnych – są to dla przykładu: zbiorniki paliwowe, reflektory czy klakson. Nie ma konkretny(a) spis elementów podlegających obowiązkowi homologacji. Odnosi się to do całej grupy, bez uszczegółowionych wytycznych.

W Polsce cena homologacji dowolnego z pojazdów silnikowych to koszt 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są natomiast czterokrotnie niższe i wymagają zainwestowania 400 zł.

Previous PostNextNext Post